Αξίωμα της Υποκατάστασης (Substitution axiom)

Σύμφωνα με το αξίωμα της υποκατάστασης, εάν το Β είναι προτιμότερο από το Α, τότε κάθε ανάμιξη πιθανότητας (B,p) θα είναι προτιμότερη από κάθε ανάμιξη πιθανότητας (A,p).