Δευτερογενής Αγορά (Secondary market)

Δευτερογενής αγορά, σε αντίθεση με την πρωτογενή, είναι η αγορά όπου διαπραγματεύονται χρεόγραφα παλαιοτέρων εκδόσεων. Δεν δημιουργούνται δηλαδή νέα αξιόγραφα και οι διαπραγματεύσεις γίνονται μεταξύ των επενδυτών.

Πλεονεκτήματα δευτερογενούς αγοράς

Τα βασικά πλεονεκτήματα και η συνεισφορά μίας δευτερογενούς αγοράς που λειτουργεί αποτελεσματικά για την οικονομία μίας χώρας είναι ότι:

  • λόγω των οικονομιών κλίμακας που δημιουργούν, οδηγούν σε μείωση του κόστους συναλλαγών
  • επιτρέπουν στους επενδυτές να διακρατούν μεγάλο αριθμό αξιογράφων, με αποτέλεσμα να διαφοροποιούν τον επενδυτικό τους κίνδυνο και να έχουν μεγάλη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών συνδυασμών επενδυτικού κινδύνου και απόδοσης
  • βοηθούν στην ανακάλυψη των σωστών και ορθολογικών τιμών για τα διάφορα χρεόγραφα (price discovery), αφού στα χρηματιστήρια γίνεται συνεχής διαπραγμάτευση των αξιόγραφων και χρεογράφων από ενημερωμένους και ορθολογικούς επενδυτές που προσφέρουν μία συνεχής εκτίμηση για την αξία των προϊόντων αυτών
  • προσφέρουν αυξημένη ρευστότητα στους επενδυτές σε σχέση με άλλες μορφές επενδύσεων (π.χ. επενδύσεις σε ακίνητα, χρυσό, κ.λ.π).

Η ρευστότητα αυτή βοηθά και στην επιτυχία της πρωτογενούς αγοράς αφού ο επενδυτής ξέρει ότι υπάρχει μια καλά οργανωμένη δευτερογενής αγορά για το νέο χρεόγραφο και δεν αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να μην μπορεί να μεταπωλήσει το χρεόγραφο που αγόρασε.