Δείκτης Αναφοράς (Benchmark)

Δείκτης αναφοράς είναι η βάση με την οποία συγκρίνεται και αξιολογείται η απόδοση της διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου, μιας επενδυτικής τοποθέτησης ή ενός προϊόντος στην αγορά.

Παράδειγμα:
Δείκτες αναφορές για προθεσμιακές καταθέσεις σε ευρώ είναι το 3μηνο EURIBOR ή το Euro-LIBOR.

Για τα εμπορεύματα (commodities), δείκτες σύγκρισης είναι ο CRB index του Σικάγου που αποτελείται από τις χρηματιστηριακές τιμές 20 εμπορευμάτων, οι τιμές FIXING του χρυσού στο Λονδίνο και τη Ζυρίχη, η τιμή του πετρελαίου Brent της Βορείου Θάλασσας (North See Brent blend crude oil) και οι τιμές των στρατηγικών μετάλλων στο Λονδίνο.

Κάθε τράπεζα ή επενδυτική εταιρία διαχείρισης διαθεσίμων μπορεί να καταρτίζει δικούς της δείκτες με βάση τους οποίους μετρά και αξιολογεί την απόδοση των τοποθετήσεων της και διακρίνεται σε:

  •  Στρατηγικός δείκτης αναφοράς (strategic benchmark):  Αντανακλά τις μακροπρόθεσμες προτιμήσεις μεταξύ του πιστωτικού κινδύνου-απόδοσης των διαχειριστών επενδυτικών θέσεων ή χαρτοφυλακίων.
  • Τακτικός δείκτης αναφοράς (tactical benchmark): Είναι αποτέλεσμα του στρατηγικού και αντανακλά τις μεσοπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες προτιμήσεις κινδύνου-απόδοσης οι οποίες βασίζονται στις τρέχουσες αποδόσεις της αγοράς. Μπορεί να αναθεωρηθεί στη διάρκεια του έτους ανάλογα με τη μεταβλητότητα των τιμών και των κινδύνων της αγοράς.

Χαρτοφυλάκιο Αναφοράς (portfolio benchmark)

Χαρτοφυλάκιο αναφοράς είναι ένα χαρτοφυλάκιο που καταρτίζεται για να παράσχει στους διαχειριστές κεφαλαίων μία μέτρηση της απόδοσης και των κινδύνων των τοποθετήσεων τους.

Παράδειγμα:
Σε ένα χαρτοφυλάκιο αναφοράς χρεογράφων (benchmark portfolio) συνήθως περιλαμβάνονται οι αποδόσεις του 10χρονου ομολόγου του γερμανικού και του ιαπωνικού δημοσίου ή του 30χρονου ομολόγου του θησαυροφυλακίου των ΗΠΑ.

Ένα χαρτοφυλάκιο αναφοράς συνήθως περιέχει σταθερές αναλογίες, υψηλής απόδοσης περιουσιακών στοιχείων (π.χ έντοκα γραμμάτια και ομόλογα συγκεκριμένης έκδοσης και απόδοσης μέχρι τη λήξη). Η μέτρηση της απόδοσης της επένδυσης κάθε στοιχείου υπολογίζεται από ένα κατάλληλο δείκτη.

Η απόδοση αυτή είναι η ελάχιστη αναμενόμενη απόδοση, ενώ ο διαχειριστής κεφαλαίων μπορεί να επιτύχει μεγαλύτερη απόδοση (out performance) ανάλογα με τις ικανότητές του. Ενδέχεται, όμως, λόγω ανεπιτυχών προβλέψεων και χειρισμών να καταγράψει απόδοση μικρότερη του benchmark (under-performance).

Τα χαρτοφυλάκια αναφοράς (benchmark portfolios) είναι διαφορετικά από επενδυτή σε επενδυτή, διότι εξαρτώνται από την έκταση του αναλαμβανόμενου κινδύνου και τους επενδυτικούς στόχους.