Εταιρεία Συμμετοχών (Holding company)

Εταιρεία συμμετοχών (holding company) είναι μια εταιρεία η οποία συγκεντρώνει στο χαρτοφυλάκιο της την πλειοψηφία των μετοχών άλλων εταιρειών που λογίζονται θυγατρικές της.

Χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών (financial holding company) είναι το χρηματοδοτικό ίδρυμα, οι θυγατρικές του οποίου είναι αποκλειστικά πιστωτικά ιδρύματα, επενδυτικές εταιρείες ή άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα από τα οποία ένα τουλάχιστον είναι πιστωτικό ίδρυμα ή επενδυτική εταιρεία.