Ισοζύγιο Πληρωμών (Balance of payments)

Ισοζύγιο πληρωμών είναι ένας λογιστικός πίνακας στον οποίο αποτυπώνεται η καθαρή αύξηση / μείωση (εγχώρια μείον ξένα) των συναλλαγματικών διαθεσίμων μιας χώρας.

Μια χώρα που αυξάνει τα καθαρά συναλλαγματικά της διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του χρόνου, έχει συναλλαγματικό πλεόνασμα, ενώ μια χώρα που μειώνει τα καθαρά συναλλαγματικά της διαθέσιμα, έχει συναλλαγματικό έλλειμμα.