Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ) (Central Securities Depository (CSD))

Κεντρικό αποθετήριο αξιών (ΚΑΑ) είναι φορέας ο οποίος:

  • καθιστά δυνατή την επεξεργασία και το διακανονισμό συναλλαγών επί τίτλων σε λογιστική μορφή,
  • παρέχει υπηρεσίες θεματοφύλακα (πχ διαχείριση εταιρικών πράξεων και εξοφλήσεων) και
  • συμβάλλει ενεργά στη διασφάλιση της ακεραιότητας των εκδόσεων τίτλων.

Οι τίτλοι μπορούν να τηρούνται είτε σε υλική είτε σε άυλη μορφή, δηλαδή να υφίστανται μόνο ως ηλεκτρονικές εγγραφές.