Ανεπάρκεια Στοιχείων Ενεργητικού (Asset deficiency)

Ανεπάρκεια στοιχείων του Ενεργητικού είναι η ανεπάρκεια που εμφανίζεται όταν η τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων στην αγορά είναι πολύ χαμηλή που δεν καλύπτει το κόστος απόκτησής τους, το […]

Κατανομή Περιουσιακών Στοιχείων (Asset allocation)

Κατανομή περιουσιακών στοιχείων είναι η κατανομή των κεφαλαίων μιας επιχείρησης ή ενός ιδιώτη σε διάφορες κατηγορίες αγαθών, όπως είναι οι μετοχές, οι ομολογίες, τα ακίνητα, τα πολύτιμα μέταλλα κλπ. […]

Σύστημα Προσφοράς Ζήτησης (Bid-Ask system)

Σύστημα προσφοράς-ζήτησης (bid-ask system) είναι ένα σύστημα αγοραπωλησίας μετοχών, όπου ο επενδυτής δίνει εντολές στον χρηματιστή για να εκτελεστούν άμεσα. […]

Καταστατικό Εταιρείας (Articles of association)

Καταστατικό εταιρείας είναι το σύνολο των άρθρων και των κανονισμών μιας εταιρείας που αναφέρονται στην εσωτερική λειτουργία της και συμπεριλαμβάνουν το εταιρικό κεφάλαιο, τη Γενική Συνέλευση, τον τρόπο λήψης αποφάσεων, Ισολογισμούς κτλ.

Πιστοποιητικό Καθυστερούμενων Οφειλών (Arrears certificate)

Πιστοποιητικό καθυστερούμενων οφειλών είναι ένα πιστοποιητικό που δίνεται για τους τόκους που δεν πληρώθηκαν στην κανονική ημερομηνία. Το πιστοποιητικό αυτό καθορίζει το ποσό, τον τρόπο και την προβλεπόμενη ημερομηνία πληρωμής.