Τόκος Υπερημερίας (Default interest)

Τόκος υπερημερίας είναι το επιπλέον επιτόκιο που πρέπει να καταβάλει ένας οφειλέτης έπειτα από παραβίαση τον όρων μιας δανειακής σύμβασης που έχει υπογράψει, όπως πχ η αθέτηση πληρωμής μηνιαίων δόσεων έγκαιρα.

Κωδικός Ταυτοποίησης Τράπεζας (Bank Identifier Code (BIC) / SWIFT)

Κωδικός αναγνώρισης τράπεζας (BIC) είναι ένα παγκοσμίως αποδεκτό μέσο αναγνώρισης ενός πιστωτικού ιδρύματος, με σκοπό τη διευκόλυνση της ταυτοποίηση του. Ο κωδικός BIC χρησιμοποιείται κατά τη μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ τραπεζών.

Δείκτης Αναφοράς (Benchmark)

Δείκτης αναφοράς είναι η βάση τον οποίο συγκρίνεται η απόδοση της διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου, μιας επενδυτικής τοποθέτησης ή ενός προϊόντος στην αγορά.

Μονάδα Βάσης (Basis point (bp))

Μονάδα βάσης είναι το ένα εκατοστό του 1%, δηλαδή 0,01% και χρησιμοποιείται για την καλύτερη απεικόνιση των μικρών διαφορών στις απόδοσεις χρεογράφων, ομολόγων και άλλων επενδύσεων.

Αυτόματοι / Προαιρετικοί Σταθεροποιητές (κόφτες) (Automatic / Discretionary stabilisers)

Αυτόματοι οικονομικοί σταθεροποιητές (automatic economic stabilisers) είναι χρηματοοικονομικά εργαλεία που μειώνουν το εύρος των οικονομικών διακυμάνσεων σε μια χώρα, χωρίς να χρειάζονται αλλαγές στην οικονομική πολιτική.

Εναλλακτικά Περιουσιακά Στοιχεία (Alternative assets)

Εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία είναι μη παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης όπως κεφάλαια υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου, κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου κτλ.

Ατελής Αγορά (Imperfect market)

Ατελής αγορά είναι μια αγορά όπου το επενδυτικό κοινό δεν έχει πλήρη πρόσβαση στη χρηματοπιστωτική πληροφόρηση και στην οποία οι αγοραστές νομισμάτων, ομολόγων και άλλων τίτλων ή εμπορευμάτων δεν μπορούν εύκολα και άμεσα να βρουν πωλητές και το αντίστροφο.

Κυμαινόμενο Επιτόκιο (Floating interest rate)

Κυμαινόμενα επιτόκια είναι επιτόκια τα οποία μεταβάλλονται ανάλογα με τη διακύμανση ενός επιτοκίου αναφοράς που έχει συμφωνηθεί σαν βάση υπολογισμού.

Σταθερό Επιτόκιο (Fixed interest rate)

Σταθερό επιτόκιο είναι το επιτόκιο, συνήθως σε μια επένδυση ή ένα χρεόγραφο, το οποίο δεν μπορεί να μεταβληθεί μονομερώς αλλά μόνο μετά από συμφωνία όλων των αντισυμβαλλόμενων μερών.

Αντιστάθμιση Κινδύνου (Hedging)

Αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) είναι μια τεχνική κάλυψης απέναντι στις απώλειες κεφαλαίων που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα απρόσμενων κινήσεων της αγοράς, με χαρακτηριστικότερη την προστασία έναντι του συναλλαγματικού, του επιτοκιακού ή του συστημικού κινδύνου.