Καθυστερήσεις σε Προνομιούχες Μετοχές (Arrearages on preferred stocks)

Καθυστερήσεις σε προνομιούχες μετοχές (arrearages) είναι η συσσώρευση απλήρωτων μερισμάτων που αφορούν προνομιούχες μετοχές. Οι […]

Μοντέλα Χωρίς Δυνατότητα Κερδοσκοπίας (Arbitrage-free models)

Μοντέλα χωρίς δυνατότητα κερδοσκοπίας (arbitrage-free models) είναι μοντέλα τιμολόγησης συμβολαίων δικαιωμάτων χωρίς την ύπαρξη δυνατοτήτων arbitrage.

Παρακράτηση / Οικειοποίηση (Appropriation)

Οικειοποίηση (appropriation) είναι η παρακράτηση χρημάτων για τη χρησιμοποίηση τους για συγκεκριμένο σκοπό. Ως οικονομικός όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αρκετές διαφορετικές περιπτώσεις όπως: […]

Μαθητεία (Apprenticeship)

Μαθητεία είναι η εκμάθηση μιας τέχνης με την παροχή πρακτικών γνώσεων από ένα πρόσωπο πεπειραμένο, προς ένα νέο που επιθυμεί να αποκτήσει τις συγκεκριμένες επαγγελματικές γνώσεις.