Αδειοδότηση (Licensing)

Αδειοδότηση είναι η νομική διαδικασία με την οποία ένας δικαιούχος μεταβιβάζει σε ένα άλλο πρόσωπο το δικαίωμα παραγωγής και εκμετάλλευσης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, έναντι αμοιβής. […]

Κόστος Διακράτησης (Cost of carry)

Κόστος διακράτησης είναι το κόστος που υφίσταται ο επενδυτής όταν κρατά ανοικτή τη θέση του ή αλλιώς είναι το κόστος της χρηματοδότησης μιας επένδυσης. […]

Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial accounting)

Χρηματοοικονομική λογιστική είναι η λογιστική που ασχολείται με τον εντοπισμό, την καταχώρηση, την επεξεργασία και τη μέτρηση των οικονομικών γεγονότων μιας επιχείρησης. […]

Προθεσμιακό Συμβόλαιο Επιτοκίου (Forward rate agreement (FRA))

Προθεσμιακό συμβόλαιο επιτοκίου είναι ένα εξωχρηματιστηριακό προθεσμιακό συμβόλαιο (forward) μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων προκειμένου να κλειδώσουν τη χρονική στιγμή που συνάπτεται το συμβόλαιο, ένα επιτόκιο για μια συγκεκριμένη […]

Ασφάλιστρα Κινδύνου (Credit default swaps (CDS))

Ασφάλιστρα κινδύνου (CDS) είναι παράγωγα συμβόλαια στα οποία ο αγοραστής συμφωνεί να προχωρήσει σε μία σειρά από πληρωμές προς τον πωλητή και σε αντάλλαγμα λαμβάνει μία αποζημίωση σε περίπτωση που συμβεί ένα πιστωτικό γεγονός. […]