Προεξοφλητικό Επιτόκιο (Discount rate)

Προεξοφλητικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο που η Κεντρική Τράπεζα χρεώνει τις τράπεζες για δάνεια.

άλλα είδη επιτοκίων