Απόδοση Χρεογράφου (Yield on security)

Απόδοση ενός χρηματοπιστωτικού τίτλου (χρεογράφου) ονομάζεται η διαφορά της αξίας του χρεογράφου μεταξύ της ημέρας αγοράς και της ημέρας πώλησης. Αναμενόμενη απόδοση Χρεογράφου (expected yield) Αναμενόμενη απόδοση ενός χρεογράφου είναι η διαφορά της αξίας του χρεογράφου την ημέρα της αγοράς και της αναμενόμενης τιμής του κατά την ημέρα πώλησης. Αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης Χρεογράφου Αναμενόμενο ποσοστό […]