Φυσικό Ποσοστό Ανεργίας (Natural rate of unemployment)

Φυσικό ποσοστό ανεργίας, κατά τον Friedman, είναι το ποσοστό που αντιστοιχεί σε εκείνο το μισθό ο οποίος εξισώνει την προσφορά με τη ζήτηση εργασίας.

Μη Εργατικό Δυναμικό (Non-labor force)

Μη εργατικό δυναμικό είναι το μέρος του ενήλικου πληθυσμού που ασχολείται με τα οικιακά, είναι συνταξιούχοι, ασθενούν σοβαρά ώστε να απέχουν από την εργασία, ή δεν ψάχνουν για εργασία.

Εργατικό Δυναμικό (Work force / manpower)

Εργατικό δυναμικό είναι το σύνολο του πληθυσμού που είτε έχουν εργασία (απασχολούμενοι), είτε  δεν απασχολούνται (άνεργοι) αλλά έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν και είναι διαθέσιμοι να εργασθούν.

Νόμος του Okun (Okun's law)

Ο νόμος του Okun αναφέρει ότι η διαφορά μεταξύ του προϊόντος πλήρους απασχόλησης μιας οικονομίας και του πραγματικού επιπέδου προϊόντος, αυξάνει κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε μοναδιαία αύξηση της ανεργίας.

Η αλγεβρική έκφραση του νόμου του Okun είναι:

Κυκλική Ανεργία (Cyclical unemployment)

Κυκλική ανεργία ή αλλιώς η ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης είναι η ανεργία που οφείλεται στην μειωμένη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Αυτή η μορφή ανεργίας είναι αποτέλεσμα της επιβράδυνσης της ανάπτυξης σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, η οποία έχει ως επακόλουθο την αδυναμία απορρόφησης του εργατικού δυναμικού.

Ανεργία Τριβής (Frictional unemployment)

Η ανεργία τριβής προκύπτει λόγω της ακατάπαυστης κίνησης των ανθρώπων μεταξύ περιοχών και θέσεων εργασίας ή λόγω των διαφόρων σταδίων του κύκλου ζωής. Σε αυτήν επίσης περιλαμβάνονται τα άτομα που, λόγω φυσικών αιτιών, καθίστανται ανίκανα προς εργασία. Ουσιαστικά, αποτελεί το ελάχιστο επίπεδο ανεργίας που δεν μπορεί να μειωθεί σε μια δυναμική κοινωνία εφ’ όσον, ακόμη […]

Άνεργος (Unemployed)

Άνεργος είναι το άτομο που είναι διατεθειμένο να εργαστεί με την αμοιβή που επικρατεί και με τις εργασιακές συνθήκες που ισχύουν στην αγορά εργασίας σχετικά με το είδος της εργασίας που προσφέρει, αλλά δεν μπορεί να βρει απασχόληση.

Ανεργία (Unemployment)

Ανεργία είναι η κατάσταση ενός ατόμου που ενώ είναι ικανό, πρόθυμο και διαθέσιμο να απασχοληθεί, δεν δύναται να βρει εργασία και εμφανίζεται όταν υπάρχει πλεονάζουσα προσφορά εργασίας. Ανεργία, συνεπώς, υπάρχει στην οικονομία όταν ο διαθέσιμος παραγωγικός συντελεστής εργασία δεν απασχολείται πλήρως. Όπως είναι φυσικό σε περιόδους οικονομικής ανάκαμψης ο αριθμός των ανέργων μειώνεται γιατί αυξάνεται […]