Φαινόμενο της Δευτέρας (Monday effect)

Φαινόμενο της Δευτέρας είναι μια θεωρία που αναφέρει ότι οι αποδόσεις των μετοχών στο χρηματιστήριο τις Δευτέρες θα ακολουθήσουν την τάση που υπήρχε την αμέσως προηγούμενη Παρασκευή.

Φαινόμενο του Ιανουαρίου (January effect)

Φαινόμενο του Ιανουαρίου είναι μια ημερολογιακή ανωμαλία που συναντάται στην χρηματαγορά, κατά την οποία οι αποδόσεις των μετοχών τον μήνα Ιανουάριο διαφέρουν σημαντικά και είναι πολύ υψηλότερες από τις αποδόσεις των υπόλοιπων μηνών του χρόνου.

Υπεραντίδραση / Υποαντίδραση (Overreaction / Underreaction)

Υπεραντίδραση είναι μία υπόθεση της αγοράς που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές και οι traders αντιδρούν υπερβολικά έντονα στις νέες πληροφορίες.

Υποαντίδραση είναι το φαινόμενο στις κεφαλαιαγορές, κατά το οποίο η τιμή μίας μετοχής αντιδρά αρκετά καθυστερημένα από κάποια ανακοίνωση νέων πληροφοριών. Αυτό παραβιάζει την θεωρία αποτελεσματικών αγορών, γιατί μπορούν να επιτευχθούν κέρδη μετά την άφιξη της πληροφόρησης.