Τιμολόγιο (Invoice)

Τιμολόγιο είναι ένα παραστατικό που εκδίδεται από έναν πωλητή που παρείχε προϊόντα ή υπηρεσίες προς ένα αγοραστή.

Σε αυτό αναγράφονται τα συναλλασσόμενα μέρη, τα αντικείμενα προς πώληση, η ημερομηνία αποστολής, οι τιμές, οι εκπτώσεις (αν υπάρχουν) και οι όροι παράδοσης και πληρωμής.

Γραμμάτιο (Note / Bill)

Γραμμάτιο είναι χρεόγραφο ή πιστωτικός τίτλος που εκδίδεται από τον αγοραστή και περιέχει υπόσχεση του, να πληρώσει στον πωλητή ένα συγκεκριμένο ποσό (ονομαστική αξία του γραμματίου) στο τέλος προκαθορισμένης χρονικής περιόδου (ημερομηνία λήξης του γραμματίου). Στην όψη του γραμματίου αναγράφονται επίσης η ημερομηνία έκδοσης και το όνομα του πωλητή και τίθεται η υπογραφή του αγοραστή (εκδότη). […]