Δίγραμμη Επιταγή / Διγράμμιση (Crossed check)

Δίγραμμη επιταγή είναι μια επιταγή πληρωτέα μόνο σε τράπεζα ή σε πελάτη της, σε αντίθεση με την κοινή επιταγή που είναι πληρωτέα σε οποιονδήποτε κομιστή. Η δίγραμμη επιταγή φέρει στην μπροστινή της όψη δύο παράλληλες γραμμές, κάθετες ή διαγώνιες. Η σημείωση των δύο αυτών παραλλήλων γραμμών είτε από τον εκδότη της επιταγής, είτε από τον […]

Λευκή Επιταγή (Blank check)

Λευκή επιταγή είναι μία επιταγή η οποία φέρει υπογραφή από τον εκδότη αλλά δεν αναγράφει συγκεκριμένο ποσό, με τη συμφωνία να συμπληρωθεί αυτό από τον κομιστή (payee) της επιταγής πριν εμφανιστεί για πληρωμή.

Το χρηματικό ποσό πρέπει κανονικά να αναγράφεται τόσο αριθμητικά, όσο και ολογράφως πάνω στην επιταγή, καθώς η λευκή επιταγή αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τον εκδότη της.

Επιταγή (Cheque / check)

Επιταγή είναι ένα αξιόγραφο με το οποίο ο εκδότης του (drawer) δεσμεύεται μέσω ενός πιστωτικού ιδρύματος (drawee) να καταβάλλει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό στον κομιστή / δικαιούχο της (bearer).

Ουσιαστικά πρόκειται για μια εντολή πληρωμής προς μια τράπεζα με χρήματα τα οποία έχει ήδη θέσει στη διάθεση της ο εντολέας για να εξοφλήσει τον δικαιούχο.