Κόστος (Cost)

Κόστος είναι η θυσία που συνεπάγεται η απόκτηση ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας και αποτελείται από το εμφανές και το αφανές κόστος.

Το σύνολο του εμφανούς και του αφανούς κόστους αποτελεί το οικονομικό κόστος.