Δίγραμμη Επιταγή / Διγράμμιση (Crossed check)

Δίγραμμη επιταγή είναι μια επιταγή πληρωτέα μόνο σε τράπεζα ή σε πελάτη της, σε αντίθεση με την κοινή επιταγή που είναι πληρωτέα σε οποιονδήποτε κομιστή. Η δίγραμμη επιταγή φέρει στην μπροστινή της όψη δύο παράλληλες γραμμές, κάθετες ή διαγώνιες. Η σημείωση των δύο αυτών παραλλήλων γραμμών είτε από τον εκδότη της επιταγής, είτε από τον […]