Επιταγή (Cheque / check)

Επιταγή είναι ένα αξιόγραφο με το οποίο ο εκδότης του (drawer) δεσμεύεται μέσω ενός πιστωτικού ιδρύματος (drawee) να καταβάλλει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό στον κομιστή / δικαιούχο της (bearer).

Ουσιαστικά πρόκειται για μια εντολή πληρωμής προς μια τράπεζα με χρήματα τα οποία έχει ήδη θέσει στη διάθεση της ο εντολέας για να εξοφλήσει τον δικαιούχο.