Πραγματικό Ενεργητικό (Actual asset)

Πραγματικό Ενεργητικό είναι το Ενεργητικό που εμφανίζεται στα λογιστικά βιβλία μιας επιχείρησης με την πραγματική και όχι με τη λογιστική αξία του.

Ενεργό / Παραγωγικό Κεφάλαιο (Active capital)

Ενεργό ή παραγωγικό κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο που χρησιμοποιείται στις παραγωγικές διαδικασίες μιας επιχείρησης, είτε με τη μορφή παγίου, είτε με τη μορφή κυκλοφορούντος.

Ενεργά Παραγωγικά Στοιχεία Ενεργητικού (Active assets)

Ενεργά παραγωγικά στοιχεία Ενεργητικού είναι τα στοιχεία εκείνα του Ενεργητικού, που χρησιμοποιούνται στην κύρια παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης.

Ενεργητικό / Περιουσιακό Στοιχείο (Asset)

Ενεργητικό είναι το σύνολο των οικονομικών πόρων οι οποίοι ανήκουν σε μία επιχείρηση και έχουν χρηματική αξία, ενώ αναμένεται να προσφέρει οικονομικά και άλλα οφέλη η εκμετάλλευση τους. […]

Κεφαλαιοποιημένα Έξοδα (Capitalised expenses)

Κεφαλαιοποιημένα έξοδα είναι τα έξοδα από τα οποία προσδοκεί μία επιχείρηση οφέλη, όχι μόνο στην παρούσα λογιστική χρήση αλλά και στις επόμενες. […]

Συμμετοχές (Participations)

Συμμετοχές είναι μετοχές άλλων εταιριών που απέκτησε η επιχείρηση με σκοπό να ασκήσει έλεγχο στη διαχείριση τους και όχι για να τις ρευστοποιήσει σύντομα.

Πάγιο Ενεργητικό (Fixed assets)

Πάγιο Ενεργητικό είναι το πιο σημαντικό τμήμα του μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού καθώς, επειδή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μακροπρόθεσμα στην παραγωγή κέρδους, αποτελεί ένδειξη του κύκλου εργασιών και της παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης. […]

Χρεόγραφο (Security)

Χρεόγραφο είναι ένα επενδυτικό διαπραγματεύσιμο προϊόν που εκδίδεται από μια κυβέρνηση, μια εταιρία ή κάποιο άλλο οργανισμό και αποτελεί αποδεικτικό χρέους ή δικαίωμα σε διανεμόμενα κέρδη. […]