Εξωτερικές Οικονομίες (External economies)

Εξωτερικές οικονομίες/αντιοικονομίες είναι οι εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος παραγωγής μιας επιχείρησης.

Οι παράγοντες αυτοί δεν έχουν σχέση με την επιχείρηση που παράγει το προϊόν και την παραγωγική της διαδικασία, αλλά επηρεάζονται από δραστηριότητες άλλων επιχειρήσεων ή του δημόσιου τομέα και μπορούν είτε να δημιουργήσουν πρόσθετο κόστος σε μια επιχείρηση είτε να συμβάλλουν στη μείωση του κόστους της.