Ξένα Περιουσιακά Στοιχεία (Foreign assets)

Ξένα περιουσιακά στοιχεία είναι η διαφορά των ξένων περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν οι κάτοικοι μιας χώρας στην αλλοδαπή (μετοχές, ομόλογα, παραγωγικές μονάδες κτλ), μείον τις υποχρεώσεις της χώρας προς το εξωτερικό.