Επιθετική Εξαγορά (Hostile takeover)

Επιθετική εξαγορά είναι η εξαγορά στην οποία η διοίκηση της επιχείρησης-στόχου αντιδρά στην επιχειρούμενη εξαγορά. Η πρόταση της επιτιθέμενης εταιρίας απευθύνεται άμεσα στους μετόχους της άλλης εταιρίας στους οποίους προτείνεται η πώληση των μετοχών τους έναντι συγκεκριμένης τιμής ή η ανταλλαγή μετοχών των δύο εταιριών με βάση συγκεκριμένη αναλογία ή ένας συνδυασμός και των δύο […]