Παραγωγικοί Συντελεστές (Factors of production)

Παραγωγικοί συντελεστές είναι όλοι οι πόροι (φυσικοί και ανθρώπινοι) που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.

Το χαρακτηριστικό στοιχείο των παραγωγικών συντελεστών είναι ότι για κάθε χρονική περίοδο και για κάθε οικονομία θεωρούνται δεδομένοι.

Ζήτηση (Demand)

Ζήτηση για ένα προϊόν είναι η σχέση που δείχνει την ποσότητα του προϊόντος που οι καταναλωτές επιθυμούν να αγοράσουν σε κάθε επίπεδο τιμής του.

Από μόνη της η απλή επιθυμία ενός καταναλωτή για ένα προϊόν δεν αποτελεί ζήτηση. Χρειάζεται επιπλέον να διαθέτει και την αγοραστική δύναμη που απαιτείται για την αγορά του.

Αγορά (Market)

Αγορά είναι ο τόπος όπου πωλούνται ή αγοράζονται αγαθά, υπηρεσίες και πληροφορίες, μέσω της αλληλεπίδρασης αγοραστών και πωλητών, είτε απευθείας είτε μέσω αντιπροσώπων.

Οικονομική Επιστήμη (Economics)

Οικονομική επιστήμη είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη των τρόπων αξιοποίησης των περιορισμένων παραγωγικών συντελεστών που διαθέτουν οι κοινωνίες για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και για τη διανομή αυτών μεταξύ των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο.

Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (Production possibilities curve)

Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων (ΚΠΔ) δείχνει τους μέγιστους συνδυασμούς παραγωγής δυο προϊόντων σε μια οικονομία. Δείχνει δηλαδή το πόσο μπορεί να παραχθεί ένα προϊόν με δεδομένη ποσότητα του αλλού.

Προκειμένου να αναλυθούν οι παραγωγικές δυνατότητες μιας οικονομίας σε μια δεδομένη χρονική περίοδο και να απεικονιστούν με τη μορφή ενός διαγράμματος, πρέπει να γίνουν οι εξής απλοποιητικές παραδοχές:

Προσδιοριστικοί Παράγοντες Ζήτησης (Factors affecting demand)

Η ζήτηση για ένα προϊόν, δηλαδή η σχέση μεταξύ της τιμής του και της ζητούμενης ποσότητας, προσδιορίζεται από τους ακόλουθους παράγοντες:

Χρησιμότητα (Utility)

Χρησιμότητα είναι μια έννοια στα οικονομικά που παρέχει ένα τρόπο σύγκρισης της ικανοποίησης που λαμβάνει ένα άτομο από διάφορα επίπεδα κατανάλωσης διαφορετικών αγαθών.

Αριστοποίηση / Βελτιστοποίηση (Optimization)

Αριστοποίηση / Βελτιστοποίηση στα οικονομικά είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (πχ μεγιστοποίηση του κέρδους) έχοντας συνήθως περιορισμό στους οικονομικούς πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Στον επιχειρηματικό χώρο όλες σχεδόν οι αποφάσεις που πρέπει να παρθούν από τις οικονομικές μονάδες, είτε είναι άτομα είτε επιχειρήσεις είτε δημόσιοι οργανισμοί, μπορούν να θεωρηθούν ως προβλήματα αριστοποίησης. Η βελτιστοποίηση μπορεί […]