Απόδοση Διατραπεζικών Καταθέσεων (Interbank deposits return)

Η απόδοση των διατραπεζικών καταθέσεων υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο: όπου: P = ονομαστική αξία της κατάθεσης c = ετησιοποιημένο επιτόκιο της κατάθεσης r = απόδοση διατραπεζικών καταθέσεων δ = ο αριθμός των ημερών μέχρι τη λήξη της κατάθεσης Παράδειγμα: Έστω ότι έγινε κατάθεση στη διατραπεζική αγορά της Γερμανίας 1.000.000€, με ετήσιο επιτόκιο κατάθεσης 5% και διάρκεια […]