Καλάθια Επενδύσεων (Investment baskets)

Καλάθια επενδύσεων είναι επενδυτικά προγράμματα προκαθορισμένης διάρκειας και μέσου κινδύνου.

Οι αποδόσεις τους για ένα ποσοστό της συνολικής επένδυσης είναι υψηλότερες σε σχέση με τα μέσα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων, αλλά ταυτοχρόνως ενέχουν το ρίσκο απώλειας μέρους του αρχικού κεφαλαίου.