Υπέρ το άρτιο (Premium / Above par)

Διαφορά υπέρ το άρτιο (premium / above par) είναι η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου κατά την ωρίμανση, και της τρέχουσας τιμής του στην αγορά, όταν αυτή είναι υψηλότερη της ονομαστικής.

Υπό το άρτιο (Discount / Under par / Below par)

Διαφορά υπό το άρτιο (discount / under par) είναι η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου κατά την ωρίμανση και της τρέχουσας τιμής του στην αγορά, όταν αυτή είναι χαμηλότερη της ονομαστικής.