Υπόθεση Σχετικού Εισοδήματος (Relative income hypothesis)

Η υπόθεση του σχετικού εισοδήματος βασίζεται στην άποψη ότι η συμπεριφορά των καταναλωτών δεν εχει ως μοναδικό επίκεντρο την ατομική χρησιμότητα ή το τρέχον τους εισόδημα αλλά εξαρτάται κι από εκείνη των άλλων καταναλωτών.

Ιδιωτικό Διαθέσιμο Εισόδημα (Disposable personal income)

Ιδιωτικό διαθέσιμο εισόδημα είναι το εισόδημα που ο ιδιωτικός τομέας έχει στη διάθεση του να δαπανήσει και ισούται με το εισόδημα που προκύπτει από ιδιωτικές δραστηριότητες συν τις αμοιβές που λαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας από το δημόσιο μείον τους φόρους που καταβάλλονται στο Δημόσιο.