Ημερήσιος Διακανονισμός (Mark-to-market)

Ημερήσιος διακανονισμός είναι η διαδικασία πληρωμής των ζημιών και είσπραξης των κερδών, η οποία πραγματοποιείται μεταξύ της ΕΤΕΣΕΠ και των μελών της.

Χρηματιστήριο (Stock exchange)

Χρηματιστήριο είναι μια επίσημη, οργανωμένη και ελεγχόμενη αγορά κινητών αξιών, οι τιμές των οποίων προσδιορίζονται από τις δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης.

Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ) (Central Securities Depository (CSD))

Κεντρικό αποθετήριο αξιών (ΚΑΑ) είναι φορέας ο οποίος: καθιστά δυνατή την επεξεργασία και το διακανονισμό συναλλαγών επί τίτλων σε λογιστική μορφή, παρέχει υπηρεσίες θεματοφύλακα (πχ διαχείριση εταιρικών πράξεων και εξοφλήσεων) και συμβάλλει ενεργά στη διασφάλιση της ακεραιότητας των εκδόσεων τίτλων. Οι τίτλοι μπορούν να τηρούνται είτε σε υλική είτε σε άυλη μορφή, δηλαδή να υφίστανται μόνο […]