Καταθέσεις Ταμιευτηρίου (Savings deposit)

Καταθέσεις ταμιευτηρίου είναι είδος καταθετικού λογαριασμού που απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό τη συλλογή των αποταμιεύσεων τους σε χαμηλής επιτοκιακής απόδοσης λογαριασμούς.

Καταθέσεις Όψεως (Demand deposit)

Καταθέσεις όψεως είναι τραπεζικοί καταθετικοί λογαριασμοί, μηδενικής ή χαμηλής επιτοκιακής απόδοσης, τους οποίους οι καταθέτες χρησιμοποιούν άμεσα για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών εκδίδοντας τραπεζικές επιταγές έως του ορίου του εκάστοτε πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού.

Πιστοποιητικά Καταθέσεων (Certificates of deposits (CDs))

Πιστοποιητικά καταθέσεων είναι βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα που εκδίδονται από μια τράπεζα με σκοπό την άντληση κεφαλαίων από την αγορά χρήματος.

Τα πιστοποιητικά καταθέσεων συνιστούν μια ιδιαίτερη μορφή προθεσμιακής κατάθεσης, τα οποία εκδίδονται για μια συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, επί ενός συγκεκριμένου ποσού και με ορισμένο επιτόκιο, ενώ αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη δευτερογενή αγορά χρήματος.