Καθαρή Αξία Ενεργητικού (Net asset value)

Καθαρή αξία Ενεργητικού είναι η συνολική περιουσία του Ενεργητικού, μείον τις αμοιβές διαχείρισης (μισθοί, bonus, κλπ), τις αμοιβές θεματοφύλακα, τις δαπάνες, τα κέρδη που διανέμονται κλπ.