Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ) (Central Securities Depository (CSD))

Κεντρικό αποθετήριο αξιών (ΚΑΑ) είναι φορέας ο οποίος: καθιστά δυνατή την επεξεργασία και το διακανονισμό συναλλαγών επί τίτλων σε λογιστική μορφή, παρέχει υπηρεσίες θεματοφύλακα (πχ διαχείριση εταιρικών πράξεων και εξοφλήσεων) και συμβάλλει ενεργά στη διασφάλιση της ακεραιότητας των εκδόσεων τίτλων. Οι τίτλοι μπορούν να τηρούνται είτε σε υλική είτε σε άυλη μορφή, δηλαδή να υφίστανται μόνο […]