Κεφαλαιακά Κέρδη / Κεφαλαιακές Ζημίες (Capital gain / Capital loss)

Κεφαλαιακό κέρδος είναι μία αύξηση της αξίας του κεφαλαίου μιας επένδυσης εάν αυτή ρευστοποιηθεί, όπως μια μετοχή, ένα ομόλογο ή ένα ακίνητο. […]

Φυσιολογικό Κέρδος (Normal profit)

Φυσιολογικό κέρδος είναι η αμοιβή του οργανωτή της παραγωγής μίας επιχειρηματική δραστηριότητας κι αντιπροσωπεύει το ελάχιστο ποσό χρημάτων που πρέπει να κερδίζει η επιχείρηση για να συνεχίσει την παραγωγική της δραστηριότητα.