Κλασική Θεωρία Ζήτησης Χρήματος (Classical theory of money demand)

Κλασική θεωρία είναι η θεωρία ζήτησης χρήματος που υποστηρίζει ότι η παρακράτηση ρευστών διαθεσίμων συνεπάγεται απώλεια εισοδήματος (τόκων).

Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα αναγκαία εκείνα επίπεδα που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών που πρέπει να κάνει η οικονομική μονάδα.