Εισπρακτικό Κόστος (Collection cost)

Εισπρακτικό κόστος είναι το κόστος που απαιτείται για την είσπραξη ενός οφειλόμενου δανείου.

Μερικά συμβόλαια προβλέπουν κατ’ αποκοπήν αποζημίωση για τα κόστη είσπραξης, δηλαδή την κάλυψη αυτών των εξόδων από την μεριά του οφειλέτη.

Κόστος (Cost)

Κόστος είναι η θυσία που συνεπάγεται η απόκτηση ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας και αποτελείται από το εμφανές και το αφανές κόστος.

Το σύνολο του εμφανούς και του αφανούς κόστους αποτελεί το οικονομικό κόστος.

Μεταβλητό Κόστος (Variable cost)

Μεταβλητό κόστος, σε αντίθεση με το σταθερό, είναι το κόστος των παραγωγικών συντελεστών που μεταβάλλεται ανάλογα με το επίπεδο παραγωγής της επιχείρησης.

Σταθερό Κόστος (Fixed cost)

Σταθερό κόστος είναι το κόστος των παραγωγικών συντελεστών που δεν μπορούν να μεταβληθούν βραχυχρόνια και παραμένει σταθερό για μία επιχείρηση ανεξάρτητα από τον όγκο της παραγωγής της.

Κόστος Αντικατάστασης / Αναπλήρωσης (Replacement cost)

Κόστος αντικατάστασης ή κόστος αναπλήρωσης είναι το ποσό που θα πλήρωνε η επιχείρηση για να αντικαταστήσει τους παραγωγικούς συντελεστές της.