Μεταβλητό Κόστος (Variable cost)

Μεταβλητό κόστος, σε αντίθεση με το σταθερό, είναι το κόστος των παραγωγικών συντελεστών που μεταβάλλεται ανάλογα με το επίπεδο παραγωγής της επιχείρησης. […]

Σταθερό Κόστος (Fixed cost)

Σταθερό κόστος είναι το κόστος των παραγωγικών συντελεστών που δεν μπορούν να μεταβληθούν βραχυχρόνια και παραμένει σταθερό για μία επιχείρηση ανεξάρτητα από τον όγκο της παραγωγής της. […]

Κόστος Αντικατάστασης / Αναπλήρωσης (Replacement cost)

Κόστος αντικατάστασης ή κόστος αναπλήρωσης είναι το ποσό που θα πλήρωνε η επιχείρηση για να αντικαταστήσει τους παραγωγικούς συντελεστές της.