Λευκή Επιταγή (Blank check)

Λευκή επιταγή είναι μία επιταγή η οποία φέρει υπογραφή από τον εκδότη αλλά δεν αναγράφει συγκεκριμένο ποσό, με τη συμφωνία να συμπληρωθεί αυτό από τον κομιστή (payee) της επιταγής πριν εμφανιστεί για πληρωμή. […]

Το χρηματικό ποσό πρέπει κανονικά να αναγράφεται τόσο αριθμητικά, όσο και ολογράφως πάνω στην επιταγή, καθώς η λευκή επιταγή αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τον εκδότη της.