Παθητικό (Liabilities and owners' equity)

Το Παθητικό στον Ισολογισμό μιας εταιρίας, αποτυπώνει τα αποθεματικά μεγέθη των υποχρεώσεων της έναντι των μετόχων και των δανειστών της.

Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί το σύνολο της Καθαρής Θέσης (ή Ιδίων Κεφαλαίων) και των Υποχρεώσεων (ή ξένων κεφαλαίων) μιας επιχείρησης.