Αρχή της Αντικειμενικότητας (Objectivity principle)

Αρχή της αντικειμενικότητας είναι μια λογιστική αρχή που ορίζει ότι κάθε λογιστική πληροφορία πρέπει να δίνει την πραγματική εικόνα της κατάστασης ή του γεγονότος στο οποίο αναφέρεται.

Ενεργητικό / Περιουσιακό Στοιχείο (Asset)

Ενεργητικό είναι το σύνολο των οικονομικών πόρων οι οποίοι ανήκουν σε μία επιχείρηση και έχουν χρηματική αξία, ενώ αναμένεται να προσφέρει οικονομικά και άλλα οφέλη η εκμετάλλευση τους.

Χρέωση – Πίστωση (Debit / Credit)

Χρέωση και Πίστωση είναι οι λογιστικοί όροι που εκφράζουν τις αυξήσεις και μειώσεις που προκαλούν τα λογιστικά γεγονότα στα στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης μιας επιχείρησης.

Οικονομική Μονάδα (Economic unit)

Οικονομική μονάδα είναι στην οικονομική επιστήμη ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών παραγωγής με σκοπό την κάλυψη των ανθρωπίνων αναγκών.

Παράδειγμα οικονομικής μονάδας είναι ένα εργοστάσιο γιατί συνδυάζει διάφορους πόρους (εργασία, κτίριο, οικόπεδο, μηχανήματα, καύσιμα, τεχνογνωσία, υλικά) με σκοπό να καλύψει συγκεκριμένες οικονομικές ανάγκες, προσφέροντας ανάλογες υπηρεσίες.

Λειτουργικό / Ταμειακό Κύκλωμα (Operating cycle)

Λειτουργικό ή Ταμειακό κύκλωμα ονομάζεται το σύνολο των απαραίτητων ενεργειών για την παραγωγή και τη διάθεση αγαθών και υπηρεσιών. Το είδος των ενεργειών διαφέρει ανάλογα με τον οικονομικό κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση.

Λογιστικά Γεγονότα (Accounting events)

Λογιστικά γεγονότα είναι τα γεγονότα τα οποία μεταβάλλουν τη χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης, δηλαδή, προκαλούν διάφορους μετασχηματισμούς στα στοιχεία του Ισολογισμού της.

Για να χαρακτηριστεί ένα γεγονός λογιστικό πρέπει να:

Προσάρτημα (Notes to the financial statement / Addendum)

Προσάρτημα είναι μια έκθεση που συνοδεύει τις Λογιστικές Καταστάσεις τέλους χρήσης.

Περιέχει κυρίως μη μετρήσιμες πληροφορίες για τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα της επιχείρησης, οι οποίες διευκολύνουν τους τρίτους να κατανοήσουν καλύτερα τα λογιστικά στοιχεία.

Αρχή της Σημαντικότητας (Materiality principle)

Αρχή της Σημαντικότητας είναι μία λογιστική παραδοχή που επιτρέπει την παρέκκλιση από ορισμένες λογιστικές Αρχές αν τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν είναι αμελητέα ή/και ασήμαντα.