Αρχή της Αντικειμενικότητας (Objectivity principle)

Αρχή της αντικειμενικότητας είναι μια λογιστική αρχή που ορίζει ότι κάθε λογιστική πληροφορία πρέπει να δίνει την πραγματική εικόνα της κατάστασης ή του γεγονότος στο οποίο αναφέρεται. […]

Ενεργητικό / Περιουσιακό Στοιχείο (Asset)

Ενεργητικό είναι το σύνολο των οικονομικών πόρων οι οποίοι ανήκουν σε μία επιχείρηση και έχουν χρηματική αξία, ενώ αναμένεται να προσφέρει οικονομικά και άλλα οφέλη η εκμετάλλευση τους. […]

Χρέωση – Πίστωση (Debit / Credit)

Χρέωση και Πίστωση είναι οι λογιστικοί όροι που εκφράζουν τις αυξήσεις και μειώσεις που προκαλούν τα λογιστικά γεγονότα στα στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης μιας επιχείρησης. […]

Οικονομική Μονάδα (Economic unit)

Οικονομική μονάδα είναι στην οικονομική επιστήμη ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών παραγωγής με σκοπό την κάλυψη των ανθρωπίνων αναγκών. […]

Λειτουργικό / Ταμειακό Κύκλωμα (Operating cycle)

Λειτουργικό ή Ταμειακό κύκλωμα ονομάζεται το σύνολο των απαραίτητων ενεργειών για την παραγωγή και τη διάθεση αγαθών και υπηρεσιών. Το είδος των ενεργειών διαφέρει ανάλογα με τον οικονομικό κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση. […]

Λογιστικά Γεγονότα (Accounting events)

Λογιστικά γεγονότα είναι τα γεγονότα τα οποία μεταβάλλουν τη χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης, δηλαδή, προκαλούν διάφορους μετασχηματισμούς στα στοιχεία του Ισολογισμού της. […]

Αρχή της Σημαντικότητας (Materiality principle)

Αρχή της Σημαντικότητας είναι μία λογιστική παραδοχή που επιτρέπει την παρέκκλιση από ορισμένες λογιστικές Αρχές αν τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν είναι αμελητέα ή/και ασήμαντα. […]