Απόδοση Διατραπεζικών Καταθέσεων (Interbank deposits return)

Η απόδοση των διατραπεζικών καταθέσεων υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο: όπου: P = ονομαστική αξία της κατάθεσης c = ετησιοποιημένο επιτόκιο της κατάθεσης r = απόδοση διατραπεζικών καταθέσεων δ = ο αριθμός των ημερών μέχρι τη λήξη της κατάθεσης Παράδειγμα: Έστω ότι έγινε κατάθεση στη διατραπεζική αγορά της Γερμανίας 1.000.000€, με ετήσιο επιτόκιο κατάθεσης 5% και διάρκεια […]

Μέθοδος Τραπεζικού Προεξοφλητικού Επιτοκίου (Bank discount rate method)

Η μέθοδος του τραπεζικού προεξοφλητικού επιτοκίου χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απόδοσης προϊόντων που δεν αποδίδουν τόκο αλλά πωλούνται με discount επί της ονομαστικής αξίας τους, όπως τα έντοκα γραμμάτια Δημοσίου.

Σε αυτήν την περίπτωση η απόδοση του επενδυτή προέρχεται από την διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της ονομαστικής αξίας.

Μέθοδος add-on Απόδοσης (Add-on return method)

Μέθοδος add-on απόδοσης είναι μία μέθοδος μέτρησης επενδυτικής απόδοσης και χρησιμοποιείται κυρίως για προϊόντα καταθέσεων που εκδίδονται στην τιμή των 100 και οι τόκοι προστίθενται στο τέλος.

Μέθοδος Ισοδύναμου Απόδοσης Ομολόγου (Bond equivalent yield)

Μέθοδος της ισοδύναμου απόδοσης ομολόγου είναι η μέθοδος κατά την οποία η απόδοση ισούται με το επιτόκιο που εξισώνει την Παρούσα Αξία όλων των μελλοντικών χρηματικών ροών και του τελικού κεφαλαίου, με την τρέχουσα τιμή αγοράς του προϊόντος.