Μετοχές Χαμηλής / Μικρής Κεφαλαιοποίησης (Penny stocks)

Οι μετοχές μικρής / χαμηλής κεφαλαιοποίησης (penny stocks) είναι οι μετοχές πολύ μικρής ονομαστικής αξίας, συνήθως μικρότερης του 1€.

Αυτού του τύπου οι μετοχές θεωρούνται υψηλού κινδύνου και αποτελούν συχνά στόχο για τους κερδοσκόπους.