Μέτοχος (Shareholder / Stockholder)

Μέτοχος είναι ένα άτομο ή μία εταιρεία που κατέχει νόμιμα μία ή περισσότερες μετοχές από μία ανώνυμη εταιρία ή ένα αμοιβαίο κεφάλαιο (mutual fund).

Τόσο οι ιδιωτικές όσο και οι δημόσιες εταιρείες έχουν μετόχους.

Μετοχικό Kεφάλαιο (Capital stock / Share capital)

Μετοχικό κεφάλαιο είναι το σύνολο των κεφαλαίων που εισφέρουν οι φορείς μιας ανώνυμης εταιρίας κατά την ίδρυση της ή και αργότερα κατά τη διάρκεια της παραγωγικής της ζωής.