Απόδοση Διαπραγματεύσιμων Πιστοποιητικών Καταθέσεων (Negotiable certificates of deposits return)

Κατά τον υπολογισμός της απόδοσης ενός διαπραγματεύσιμου πιστοποιητικού κατάθεσης πρέπει να ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι διαπραγματεύεται στην δευτερογενή αγορά. Η απόδοση υπολογίζεται με τον εξής τύπο: όπου: r = ετησιοποιημένη απόδοση ενός διαπραγματεύσιμου πιστοποιητικού κατάθεσης P = ονομαστική αξία κατάθεσης Po = τρέχουσα τιμή του διαπραγματεύσιμου πιστοποιητικού κατάθεσης c = ετησιοποιημένο επιτόκιο κατάθεσης σδ […]