Καθαρό Εισόδημα Εξωτερικού (Net income from abroad)

Καθαρό εισόδημα εξωτερικού είναι το εισόδημα που λαμβάνεται από το εξωτερικό μείον το εισόδημα που καταβάλλεται στους κατοίκους άλλων χωρών.

Το εισόδημα που εισρέει σε μια χώρα, και καταχωρίζεται ως πίστωση στις τρέχουσες συναλλαγές, συνίσταται στις αμοιβές που λαμβάνουν οι κάτοικοι της που εργάζονται στο εξωτερικό συν το εισόδημα από επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό.