Γραμμάτια Πληρωτέα (Notes payable)

Γραμμάτια πληρωτέα είναι υποχρεώσεις προς τρίτους οι οποίες είναι ενσωματωμένες σε πιστωτικό τίτλο. Το ακριβώς αντίθετο είναι τα εισπρακτέα γραμμάτια.