Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης (Operating statement)

Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης είναι το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας της επιχείρησης μέσα σε ορισμένη χρονική περίοδο (π.χ. λογιστική χρήση). Υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ λειτουργικών εσόδων και λειτουργικών εξόδων της συγκεκριμένης περιόδου. Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης = Λειτουργικά Έσοδα – μη Λειτουργικά Έξοδα Παράδειγμα: Σε ένα supermarket το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης αποτελείται από: […]