Υπεραντίδραση / Υποαντίδραση (Overreaction / Underreaction)

Υπεραντίδραση είναι μία υπόθεση της αγοράς που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές και οι traders αντιδρούν υπερβολικά έντονα στις νέες πληροφορίες.

Υποαντίδραση είναι το φαινόμενο στις κεφαλαιαγορές, κατά το οποίο η τιμή μίας μετοχής αντιδρά αρκετά καθυστερημένα από κάποια ανακοίνωση νέων πληροφοριών. Αυτό παραβιάζει την θεωρία αποτελεσματικών αγορών, γιατί μπορούν να επιτευχθούν κέρδη μετά την άφιξη της πληροφόρησης.