Παραγωγικοί Συντελεστές (Factors of production)

Παραγωγικοί συντελεστές είναι όλοι οι πόροι (φυσικοί και ανθρώπινοι) που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.

Το χαρακτηριστικό στοιχείο των παραγωγικών συντελεστών είναι ότι για κάθε χρονική περίοδο και για κάθε οικονομία θεωρούνται δεδομένοι.

Παραγωγή / Παραγωγική Διαδικασία (Production)

Παραγωγή / Παραγωγική διαδικασία είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές μετασχηματίζονται σε αγαθά χρήσιμα για τον άνθρωπο.

Η σχέση μεταξύ των συντελεστών παραγωγής και του προϊόντος, δηλαδή μεταξύ των εισροών και των εκροών της παραγωγικής διαδικασίας, ονομάζεται συνάρτηση παραγωγής.

Αρχή της Υποκατάστασης των Παραγωγικών Συντελεστών (Principle of factor substitution)

Η αρχή υποκατάστασης των παραγωγικών συντελεστών ορίζει ότι μία επιχείρηση υποκαθιστά τους παραγωγικούς συντελεστές που χρησιμοποιεί κατά την παραγωγική διαδικασία, ιδιαίτερα όταν οι τιμές τους μεταβάλλονται. Εάν δηλαδή η τιμή του κεφαλαίου αυξάνεται σχετικά με την εργασία, και τα δυο είναι υποκατάστατα, η επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει περισσότερη εργασία και λιγότερο κεφάλαιο και αντιστρόφως. Αυτό είναι ευνόητο διότι […]

Ελαστικότητα Ζήτησης Παραγωγικών Συντελεστών (Elasticity of demand for factors of production)

Ελαστικότητα ζήτησης παραγωγικών συντελεστών είναι η μεταβολή προς την αντίθετη κατεύθυνση της ποσότητας παραγωγικών συντελεστών που ζητείται από τις επιχειρήσεις όταν μεταβάλλεται η τιμή τους.

Όπως και στην περίπτωση των προϊόντων έτσι και στην περίπτωση των συντελεστών, θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ μιας μεταβολής στη ζήτηση και μιας μεταβολής στη ζητούμενη ποσότητα.

Τιμή Κόστους (Cost of factors of production)

Τιμή κόστους ή τιμές παραγωγικών συντελεστών είναι οι τιμές που περιλαμβάνουν μόνο το κόστος παραγωγής, δηλαδή τις αμοιβές των τεσσάρων συντελεστών της παραγωγής (μισθούς, ενοίκια, τόκους, φυσιολογικό κέρδος).