Καθαρή Θέση (Net worth)

Καθαρή Θέση είναι το σύνολο των χρημάτων που έχουν επενδυθεί στην επιχείρηση κατά την έναρξη της καθώς και τα παρακρατηθέντα κέρδη κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.

Καθαρή Θέση είναι ένα τρόπος μέτρησης της αξίας μιας επιχείρησης και υπολογίζεται αφαιρώντας από το Ενεργητικό τις Υποχρεώσεις της.

Παθητικό (Liabilities and owners' equity)

Το Παθητικό στον Ισολογισμό μιας εταιρίας, αποτυπώνει τα αποθεματικά μεγέθη των υποχρεώσεων της έναντι των μετόχων και των δανειστών της.

Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί το σύνολο της Καθαρής Θέσης (ή Ιδίων Κεφαλαίων) και των Υποχρεώσεων (ή ξένων κεφαλαίων) μιας επιχείρησης.

Υποχρεώσεις / Ξένα Κεφάλαια (Liabilities)

Υποχρεώσεις είναι χρέη της επιχείρησης που καταγράφονται στον Ισολογισμό της και θεωρούνται απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της, καθώς χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της παραγωγικής διαδικασίας.

Ιδία Κεφάλαια (Equity / Equity capitals)

Ίδια κεφάλαια ή Καθαρή Θέση μιας εταιρίας συνιστούν (1) το μετοχικό κεφάλαιο, (2) τα Αποθεματικά, (3) τα δωρεάν χορηγηθέντα κεφάλαια και (4) οι Υποχρεώσεις της ατομικής επιχείρησης προς τον φορέα της.