Υπόθεση του Μόνιμου Εισοδήματος (Permanent income hypothesis)

Υπόθεση του μόνιμου εισοδήματος είναι μια υπόθεση που εντάσσεται στη φιλοσοφία της θεωρίας του κύκλου ζωής, σύμφωνα με την οποία, η τρέχουσα κατανάλωση προγραμματίζεται ανάλογα με το εισόδημα μιας ευρύτερης χρονικής περιόδου.

Θεωρία Μονίμου Εισοδήματος (Permanent income hypothesis)

Θεωρία μονίμου εισοδήματος είναι η οικονομική θεωρία που ορίζει ότι οι ορθολογικοί καταναλωτές χρησιμοποιούν το μόνιμο, και όχι το τρέχον εισόδημα για τη λήψη μιας καταναλωτικής απόφασης.

Η θεωρία μονίμου εισοδήματος συνεπάγεται πως η αύξηση / μείωση των φόρων δεν έχει καμία επίδραση στην καταναλωτική δαπάνη εκτός εάν αυτή η αύξηση / μείωση των φόρων εκλαμβάνεται από τις οικονομικές μονάδες ως μόνιμη.