Πιστωτής (Creditor)

Πιστωτής είναι ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) στο οποίο οφείλονται χρήματα.

Ο πιστωτής παρέχει πίστωση, δίνει δηλαδή σε άλλα πρόσωπα τη δυνατότητα να δανειστούν χρήματα με την προϋπόθεση να τα επιστρέψουν σε μελλοντική ημερομηνία.